The Daily Render

by

A Digital Scrapbook for the Past, Present, and Future

| FRONT PAGE | GEOSPATIAL ART | DC HISTORY / TIMELINE | NEWS | COLONIST | FOUND MAPS | FRACTALS |
| PHOTOGRAPHY | ANTIQUE | DESIGN | VIDEO | | CONTACT |

Overdubbed in Turkish on Voice of America
|| 10/17/2013 || 2:39 pm || + Render A Comment || ||

My August interview with Steve Baragona at Voice of America was published in Turkey today.


WASHINGTON— Amerika’da GDO’lu ürün kar??tlar? birçok eyalet meclisinde seslerini duyurmaya ba?lad?. GDO’lu ürünlerin üzerinde bu bilginin etikette belirtilmesini isteyen gruplar, Maine ve Connecticut eyaletlerinde bunu ba?ard?. Tüketicilerin tepkisinden korkan GDO’lu ürün üreticileri ise güvenlik konusundaki kayg?lar? yat??t?rmak için tüketiciyi bilimsel veri bombard?man?na tutmaya haz?rlan?yor. Ancak kar??lar?nda hem siyasi alanda hem de sokaklarda eyleme haz?r ate?li bir muhalefet var.

Washington sokaklar?nda ilgi çeken bu yar? sebze yar? bal?ktan olu?an figürler insanlar? GDO’lu ürünler hakk?nda konu?maya te?vik ediyor.

Arabalar Kongre’nin önünde ufak bir kalabal???n olu?mas?na neden olduktan sonra ülkenin di?er ucundaki Washington eyaletine do?ru yola ç?k?yor. Bu eyalette de GDO’lu ürünlerle ilgili bir yasa sonbaharda referanduma sunulacak.

GDO’lu ürünler süpermarketlerdeki ürünlerin yüzde 80’ini olu?turuyor. Ancak bu arabalar?n ?oförlerinden Nikolas Schiller etiketler olmadan bunu bilemeyece?inizin alt?n? çiziyor: “?lk malzeme m?s?r. Büyük olas?l?kla GDO’lu m?s?r. ?çindeki krema da büyük ihtimalle GDO’lu besinle beslenmi? ineklerden geliyor.”

Schiller, GDO’lu ürünlerin sa?l??a zararl? olabilece?ini dü?ünüyor: “Büyükbabalar?m?z büyükannelerimiz bunlar? yemediler. Ve ?imdi birdenbire daha fazla sa?l?k sorunu görüyoruz. Bu durumda bize. ‘bunlar güvenli ama hiç etiket koymuyoruz’ derlerse biz de güvende olup olmad???m?z? bilemeyiz”

Ancak Amerika Bilimler Akademisi’nden sa?l?k yetkilileri GDO’lu ürünlerde korkulacak bir ?ey olmad???n? söylüyor.

Ayr?ca denetimciler de ?irketlerin yapt?rd??? testlerin herhangi bir ku?ku yaratmad???n? savunuyor.

Ancak Schiller, ?irketlerin bu testlerin sonuçlar?n? herkesle payla?mas? gerekti?ini söylüyor: “Bir ?eyin üzerini örttü?ünüzde insanlar ?effafl?k isteyecektir. Gün ????? talep edecektir. Bunu sa?lamazsan?z insanlar ?üphe duyar.”

Cathy Enright, endüstrinin destekledi?i Biyoteknoloji Konseyi’ni yönetiyor. Enright çok yak?nda her ?eyin ayd?nlanaca??n? söylüyor: “Bizden verilerin sunulmas? istendi. Bu nedenle g?da güvenli?i ilgili bilgiler sunaca??z.”

Bu bilgiler çok yak?nda bir internet sayfas?nda yay?nlanacak.

Bu, ?irketlerin ?effafl?k ve diyalog yönünde verdikleri sözün bir parças? ve Enright bunun zaman?n çoktan geldi?ini söylüyor: “Bu konular? 20 y?ld?r konu?uyor olmal?yd?k.”

GDO’lu ürünler gittikçe daha fazla say?da insanda ?üphe uyand?r?yor. Endüstrinin güveni geri kazanabilmesi içinse çok yol kat etmesi gerekiyor.


source: Voice of AmericaPost Title: Overdubbed in Turkish on Voice of America
Post Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: GMO Labeling, In The News
Last edited by Nikolas Schiller on 2/13/2017 at 8:50 pmNo comments yet.

+ RSS feed for comments on this post.
+ TrackBack URL

Leave a comment

Please note that the text in the ReCAPTCHA field is black.
Highlight text with your mouse to view.

The Daily Render By
A Digital Scrapbook for the Past, Present, and Future.

©2004-2023 Nikolas R. Schiller - Colonist of the District of Columbia - Privacy Policy - Fair Use - RSS - Contact
::LAST 51 POSTS::

Fair Use


44 queries. 1.855 seconds.
Powered by WordPress

Photo by Charlie McCormick
Nikolas Schiller is a second-class American citizen living in America's last colony, Washington, DC. This blog is my on-line repository of what I have created or found on-line since May of 2004. If you have any questions or comments, please contact:

If you would like to use content found here, please consult my Fair Use page.

::THE QUILT PROJECTION::

Square
Square

Diamond
diamond

Hexagon
hexagon

Octagon
octagon

Dodecagon
Dodecagon

Beyond
beyond

::OTHER PROJECTIONS::

The Lenz Project
Lenz

Mandala Project
Mandala

The Star Series


Abstract Series
abstract

Memory Series
Memory

Mother Earth Series
Mother Earth

Misc Renderings
Misc

::POPULAR MAPS::

- The Los Angeles Interchanges Series
- The Lost Series
- Terra Fermi
- Antique Map Mashups
- Google StreetView I.E.D.
- LOLmaps
- The Inaugural Map
- The Shanghai Map
- Ball of Destruction
- The Lenz Project - Maps at the Library of Congress
- Winner of the Everywhere Man Award

::MONTHLY ARCHIVES::::LOCATIONS & CATEGORIES::

 • 2004 Elections (2)
 • 2008 Elections (35)
 • 2014 Elections (4)
 • 2016 Elections (2)
 • ACLU (3)
 • Activism (287)
 • Adbusters (13)
 • Advertisements (33)
 • aerial photography (19)
 • Analysis (31)
 • Animals (30)
 • animated gif (7)
 • Animation (25)
 • Antique (104)
 • Apple (1)
 • Arabic (17)
 • Architectural Archeology (9)
 • Artomatic (25)
 • Astronomy (15)
 • Astrophotography (9)
 • Audio (2)
 • Awards (3)
 • Backpacking (2)
 • banner graphics (5)
 • Beat Google to the Map (56)
 • bicycle (23)
 • Birds-Eye View (5)
 • Blaeu (10)
 • Book Covers (7)
 • Bridge (10)
 • Building (15)
 • calendar (28)
 • calligraphy (6)
 • Capital (61)
 • Cars (18)
 • Cartography (74)
 • Cartoon (9)
 • Celestial (31)
 • Censorship (32)
 • Chinese (7)
 • Chronicling America (34)
 • Classroom (5)
 • Clothing (12)
 • Commentary (76)
 • Commissioned (27)
 • Credit Cards (3)
 • Crime (12)
 • Cyrillic Alphabet (1)
 • DAILY LINKS (30)
 • Dance (2)
 • DC History (93)
 • Design (102)
 • Digital Scrap (5)
 • Election (11)
 • ESA (3)
 • Facebook (19)
 • Fantasy (3)
 • Fashion (23)
 • Fast Food (2)
 • FBI (7)
 • Flag (15)
 • flickr (4)
 • Found Map (56)
 • French (9)
 • Gallery (54)
 • Gardening (25)
 • General (256)
 • George Bush (12)
 • GIS (69)
 • GMO Labeling (4)
 • Google (31)
 • Google AdSense (4)
 • Google AdWords (3)
 • Google Earth (28)
 • Google Maps (47)
 • Google Reader (4)
 • Google Streetview (8)
 • GPS (7)
 • Graffiti (5)
 • Greek (4)
 • Green (72)
 • Green Party (18)
 • Healthcare (15)
 • Highway (35)
 • Hiking (2)
 • Hipster (2)
 • history (151)
 • Holidays (10)
 • House Party (2)
 • Hubble Telescope (2)
 • Humor (88)
 • In The News (88)
 • Insects (2)
 • Interactive (74)
 • Interiors (4)
 • IP Trace (28)
 • Latin (22)
 • Law (15)
 • Lecture (11)
 • Legislation (19)
 • Library (21)
 • Library of Congress (66)
 • Location (1,018)
 • LOLMaps (3)
 • Mass Transit (6)
 • Memorandum (2)
 • meta-data (32)
 • Mobile Phone Applications (1)
 • Movie (3)
 • MrSID (4)
 • MSN (5)
 • Museum (5)
 • Music (48)
 • MySpace (6)
 • NASA (10)
 • National Archives (3)
 • News (182)
 • Obituary (2)
 • Oil (4)
 • Ornithology (4)
 • orthophotography (4)
 • OSCE (16)
 • Photography (134)
 • Poetry (18)
 • Portuguese (1)
 • postmodern (8)
 • QR code (9)
 • QTVR (4)
 • Radio (3)
 • Renderings (675)
 • RSS (3)
 • Seasons (12)
 • Sold (40)
 • Spanish (7)
 • Speech (5)
 • Sports (1)
 • Stadium (40)
 • statehood (94)
 • Statistics (2)
 • Stellarium (4)
 • Stereogram (1)
 • Street (21)
 • Street Art (10)
 • Submissions (5)
 • Tattoo (2)
 • Testimony (2)
 • time-lapse (19)
 • Torture (3)
 • Transportation (6)
 • TV (23)
 • Twitter (5)
 • University (41)
 • Update (24)
 • Vegetarianism (2)
 • Video (49)
 • Vimeo (18)
 • visualization (36)
 • Washington Critic (2)
 • Weather (19)
 • Web Crawler (9)
 • Wikipedia (14)
 • Wordpress (4)
 • Wordpress Upgrade (2)
 • World Wind (3)
 • Yahoo (6)
 • YouTube (113)
 • Zodiac (23)
 • thank you,
  come again!